Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

Tlhomamiso ya kemo ya kwadiso ya bofelo go tsamaisana le maduo a materiki

Baithuti ba pele ga kalogo ba ba kopileng go kwadisiwa ka 2018 jaanong jaana ba ka tlhomamisa kwadiso le kemo ya bone go ya ka maduo a bone a bofelo a materiki.

Go ka tlhomamisa kemo ya gago ya kwadiso, tobetsa fa mme o tsene ka nomoro ya gago ya moithuti e o e filweng ka kopo ya gago ya ntlha.

Events

 
6 January - 20 January 2018 - Bridging the Mathematical Gap
5 February 2018 - Classes start
 

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe.

Etela dikhamphase tsa rona mono:

Videos