Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

Amogelesega mo BUAtv, Kanale e e kgatlhisang ya tlhaeletsano ya YBB

Tsepamo mo Magorong e fitlhetse kwa kgatisong ya bofelo mm emo kgasong e ya bofelo BUAtv e go bontsha gore goring YBB e le se se fetang fela palo ya dikarolo e tlhakantshitswe.

 Kopana le Moporofesara Dan Kgwadi, Moporofesara Robert Balfour le Moporofesara Refilwe Phaswana-Mafuya fa ba re tsamaisa loeto la mofuta ka nosi mo YBB.

 

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe

Videos