Maemo a tsa Akatemo a NWU

Maemo a tsa Akatemo a NWU

Yunibesithi ya Bokone-Bophirima (NWU) ga e bolo go ipela ka tiro ya yone kwa dinageng di sele le ka maemo a e a fitlheletseng mo nageng ya rona. Maemo ano ya yone ke malebela a mantle a go bapisa boleng jwa thuto kwa yunibesiting le boleng jwa diyunibesiti tse dingwe, tsa mo nageng ya rona le tsa kwa dinageng di sele.

2021

NWU receives favourable rankings from international agencies

June 2021

The North-West University (NWU) continues its impressive performance in various global rankings with a 120th-place ranking in the 2021 Times Higher Education (THE) Young University Rankings. Read more

NWU ranks in top 4,7% of global universities

April 2021

The North-West University (NWU) continues its excellent performance in global rankings. In the latest rankings, the Center for World University Rankings (CWUR) placed the NWU in the top 4,7% of universities in their 2021/2022 edition of the Global 2000 list. Read more

Emerging Economies University Ranking

March 2021

The North-West University (NWU) has once again made its mark in the international rankings with a top 100 placing ― and overall sixth place in South Africa ― in the Emerging Economies University Ranking of Times Higher Education (THE). Read more

 

2020

Times Higher Education (THE) World Rankings 

Oktober 2020

The latest rankings by Times Higher Education (THE) World Rankings and the 2021 Best Global University Rankings again, like various previous rankings, recognised the good standing of the North-West University (NWU) among the best tertiary-education institutions. This is not only locally but also internationally, as measured in international rankings. One of these rankings, THE World Rankings, highlights the quality of its subject offerings, while the other one, the 2021 Best Global University Rankings, has placed the NWU among the cream of the crop of local universities. Read more

Times Higher Education ranks NWU among top 6 universities in SA 

September 2020

The latest rankings of world universities by Times Higher Education (THE) are another feather in the cap for the North-West University (NWU). The NWU has had consistent good showings in rankings by various international ranking agencies this year. This ranking places the university among the top six (6) universities in South Africa. Read more

On a global scale

August 2020

The consistent good achievements of the North-West University (NWU) in world rankings is further celebrated with the announcement that it has been ranked in the top 4,7% of 20 000 universities globally. Read more

Shanghai Ranking Consultancy’s Global Academic Ranking of World Universities (ARWU)

July 2020

The quality subject offerings in the fields of atmospheric science, clinical medicine, education, hospitality and tourism management, and public health at the North-West University (NWU) have elevated the university in global rankings. It is also a great achievement for the NWU to be ranked first in the region for mathematics.

According to the latest findings of the Shanghai Ranking Consultancy’s Global Academic Ranking of World Universities (ARWU), the NWU features among the top universities in the above areas of expertise. This reaffirms the NWU as an academic institution where excellence continuous to triumph and quality of the highest standards is celebrated. Read more

Times Higher Education (THE) - Young University Rankings

June 2020

The North-West University (NWU) continues its good run in international rankings. The university has now also been ranked among the best 101 to 150 universities out of more than 350 universities in the Times Higher Education (THE) Young University Rankings. 

Read more

Times Higher Education (THE) - Emerging Economies University Ranking 

February 2020

The North-West University’s (NWU’s) continued good performance in rankings has been further cemented with a top 5 spot among local universities ranked in the latest Emerging Economies University Ranking of Times Higher Education (THE). Read more

 

2019

Senthara ya Go Naya Diyunibesiti Maemo (Center for World University Rankings [CWUR])

Maemo ao Senthara ya Go Naya Diyunibesiti Maemo (CWUR) e a nayang diyunibesiti a supile gore Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (NWU) e tlhatlogela kwa mankalengkaleng a diyunibesiti tse dingwe tsa lefatshe lotlhe di fitlhileng kwa go one.

NWU e ne ya tokafatsa maemo a yone ka a a gaufi le a bo 100, ka go gatela pele go tswa go maemo a bo 964 go fitlha kwa go a bo 869, mme seno se dirile gore e fitlhe kwa maemong a a leng kwa godimo ga otlhe a 4,8% go feta diyunibesiti tse 18 000 tse maemo a tsone sekasekilweng mo lefatsheng lotlhe. Le fa NWU e le mo maemong a bosupa go ya ka maemo a e a neilweng ke CWUR fa e ne e naya diyunibesiti tsa mo Aforikaborwa maemo, ke yone yunibesiti ya mo nageng ya rona e e tlhatlositseng maemo a yone thata.

Senthara ya Go Naya Diyunibesiti Maemo (CWUR) ke yone fela a gatisang maduo a diyunibesiti mo lefatsheng lotlhe a a lekanyang boleng jwa thuto le go katisiwa ga baithuti mmogo le go tuma ga maloko a legoro le boleng jwa patlisiso ya bone. Go farologana le mekgatlho e mengwe, CWUR ga e tlhome maemo a yone mo tshedimosetso ya deitha eo e e newang ke diyunibesiti kgotsa e e kokoantsweng ka dipotso tsa patlisiso-maikutlo.  

Buisa go ya pele

Go bona tshedimosetso eya go Senthara ya Go Naya Diyunibesiti Maemo go leba.

 

Go Naya Diyunibesiti tsa Lefatshe Lotlhe Maemo a Tsa Akatemi mo Lefatsheng Lotlhe

Gape NWU e na le mananeothuto a le mmalwa a akatemi a a leng mo maemong a ntlha a a 500, maemo a ntlha a a 400 le maemo a ntlha a a 100 mo lefasheng lotlhe, go ya ka Maemo a Akatemi a lefatshe lotlhe a a newang Diyunibesiti mo Lefatsheng Lotlhe. Tsamaiso eno ya go di naya maemo e dirilwe ka diyunibesiti di le 1 600 mo dinageng di le 83. Mananeothuto a a kwa godimo a NWU ke thutafatshe, boithutatlhaloganyo, disaense tsa tikologo, mmetshe, saense ya sepolotiki, thuto, boenjenere, bojanala le bobalamatlotlo.

Go bona tshedimosetso go ya pele ka tiro ya Lefatshe Lotlhe ya go Naya Diyunibesiti tsa Lefatshe Lotlhe Maduo

 

Maemo a Diyunibesiti Tsa Lefatshe Lotlhe a Kgatiso ya Times ya Go Naya Diyunibesiti tsa Lefatshe Lotlhe tsa Thutogodimo Maemo (Times Higher Education [THE])

YBB e dirile sentle ka tatelano mo maduong a e a neilweng.  Ka kakaretso, yunibesiti eno e mo maemong a botlhano mo Aforikaborwa. Mo lefatsheng lotlhe, NWU e bewa mo maemong a a fa gare ga 501 le 600 mo gare ga diyunibesiti di le 1 396 tse di tsayang karolo.

Busia go ya pele

Setlamo se se nayang tse dingwe maduo se beile NWU mo setlhopheng sa bo 401+ le go ya kwa godimo go tswa mo gare ga diyunibesiti tsa boditšhabatšhaba di le 536 tsa maemo a dirutwa tsa diatshe le tsa mekgwa ya batho.

Buisa go ya pele

Go bona tshedimosetso eya go Kgatiso ya Times ya Go Naya Diyunibesiti tsa Lefatshe Lotlhe tsa Thutogodimo Maemo go leba.

 

Setlamo sa Dikgang tsa US le Dipego tsa Lefatshe Lotlhe tsa 2020 ka maemo a Diyunibesiti Tse di Gaisang Tsotlhe mo Lefatsheng

Setlamo sa Dikgang tsa US le Dipego tsa Lefatshe Lotlhe tsa 2020 ka maemo a Diyunibesiti Tse di Gaisang Tsotlhe mo Lefatsheng se ne sa baya YBB mo gare ga diyunibesiti di le supa tse di kwa godimo mo Aforikaborwa. NWU e ile ya tlhatloga go tswa mo maemong a bo 708 mo lefatsheng lotlhe go ya go a bo 645 mo ngwageng o o fetileng.

Go bona tshedimosetso eya go Setlamo sa Dikgang tsa US le Dipego tsa Lefatshe Lotlhe tsa 2020 ka maemo a Diyunibesiti Tse di Gaisang Tsotlhe mo Lefatsheng go leba.