Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Dikgokagano tsa ka pele

Ditiragalo

July 2019

COVID-19 updates

Magoro

Commerce
Disaense tsa  Palotlotlo I  Disaense tsa Seekonomiki I Saekholoji ya Intaseteri le Tsamaiso ya Metswedithuso ya Batho I Disaense tsa Botsamaisi I Tsamaiso ya Bojanala

Disaense tsa Ikonomi le Botsamaisi

Education
Thuto ya Dipuo I Thuto ya Tlhaloganyo-loago I Dithuto tsa Boithutelo mo Thutong I Thuto ya Dipalotharabololo, Saense le Thekenoloji I Dithuto tsa Papatso le Loago mo Thutong

Thuto

Engineering
Boenjeneri jwa Motlakase le Seeleketeroniki le Khompiutara I Boenjeneri jwa Seintaseteri I Boenjeneri jwa Semotšhini I Boenjeneri jwa Khemikhale le Dimenerale

Boenjeneri

Health Sciences
Disaense tsa Badirisi I Boithutananenjo I Disaense tsa Tsamao ya Batho I Booki I Boitekanelo jwa mo Tirong I Famasi I Fisioloji I Saekholoji I Bodirediloago

Disaense tsa Pholo

Humanities
Dithuto tsa Tlhaeletsano I Dithuto tsa Puso I Dipuo I Mmino I Filosofi I Disaense tsa Loago

Dithuto tsa Mekgwa ya Batho

Law
BA(Molao) I BCom(Molao) I LLB

Molao

Natural Sciences
Disaense tsa Sebopego le Khemikhale I Disaense tsa Sebiolojiki I Disaense tsa Lefatshe le Lefelo I Disaense tsa Dipalo le Manaanepalo I Disaense tsa Temothuo I Disaense tsa Khomphutara le Dithulaganyo tsa Tshedimosetso

Disaense tsa Tlholego le Temothuo

Theology
Dithuto tsa Bopasetoro le Boruti I Dithuto tsa Beibele I Dipuo tsa Bogologolo

Thutabomodimo