Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

Porokerama ya Basadi ba ba Gwebisang

Mo kgasong e ya bofelo BUAtv re tlaa bona gore Porokerama ya Basadi ba ba Gwebisang ba fetola jang maphelo mme ba bopa jang bokamoso bo bo lekalekanang. Tlaya o reetse le rona fa re bua le yo mongwe wa basadi ba ba makatsang ba.

Bona dikgaso tsotlhe tsa BUAtv

Events

19 - 24 March 2018 - South African Library Week
29 March 2018 - First term lectures end
9 April 2018 - Second term lectures start

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

YBB e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe

Videos