Amogelesegang mo Yunibesiting ya Bokono-Bophirima (NWU)

Mo pepeneneng

 

Re bommampodi!

Setlhopha sa diatleletiki go tswa mo Yunibesiting ya Bokone-Bophirima(YBB) ba gapile sekgele sa Varsity Athletics sa bobedi ka bosigo jwa Labotlhano la 15 Mopitlwe kwa Lebaleng la Metshameko la Kenneth McArthur mo Potchefstroom. YBB e ile ya kgobokanya palogotlhe ya maduo a le 31 277 morago ga go fenya dikopano di le pedi tsa kgaisano. Buisa go feta.

Video: Wouter Pienaar (Potchefstroom Herald)

Mowa o o bontshiwang ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima

Mowa o yunibesiti e nang le one o bontshiwa ke tsela e re rulaganyetsang batho bokamoso ka yone le go ba kgontsha go fitlhelela ditoro tsa bone. Mowa ono o bonala mo ditirong tsotlhe tsa rona, go tswa go dithuto tsa rona tsa akatemi le patlisiso go fitlha go setlhopha sa rona sa baithuti, go nna le seabe mo baaging le mo diphitlhelelong tsa metshameko.

Setheo se se nang le kutlwano

NWU e ikaeletse go dira e le seoposengwe, e le yunibesiti ya dikhamphase tse di kopaneng e e tla tlisang tekatekano, go baakanya diphoso tsa nako e e fetileng le go gaisana le ditheo tse dingwe mo lefatsheng lotlhe ka go ruta le go dira patlisiso mo dikhamphaseng tsotlhe

Videos