Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

Blitsskakels

 

 

 

 

 

Gebeure

July 2019

COVID-19: Belangrike inligting

Fakulteite

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Rekeningkundige Wetenskappe I Ekonomiese Wetenskappe I Bedryfsielkunde & Mensehulpbronbestuur I Bestuurswetenskappe I Toerismebestuur

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Opvoedkunde
Taalonderwys I Psigososiale Onderwys I Professionele Studies I Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie vir Onderwys I Besigheid en Sosiale Studies in Onderwys

Opvoedkunde

Ingenieurswese
Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese I  Bedryfsingenieurswese | Meganiese Ingenieurswese | Chemiese en Mineraalingenieurswese

Ingenieurswese

Gesondheidswetenskappe
Verbruikerswetenskappe I Voeding I Menslike Bewegingswetenskappe I Verpleegkunde I Beroepshigiëne I Farmasie I Fisiologie I Sielkunde I Maatskaplike Werk

Gesondheidswetenskappe

Geesteswetenskappe
Kommunikasiestudies I Owerheidstudies I Tale I Musiek I Filosofie I Sosiale wetenskappe

Geesteswetenskappe

Regte
BA (Regte) I BCom (Regte) I LLB

Regte

Natuur- en Landbouwetenskappe
Fisiese en Chemiese Wetenskappe I Biologiese Wetenskappe I Geo- en Ruimtelike Wetenskappe I Wiskundige en Statistiese Wetenskappe I Landbouwetenskappe I Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels

Natuur- en Landbouwetenskappe

Teologie
Predikantsopleiding en pastorale studies I Bybelstudies I Antieke tale

Teologie